Banner
15:54, 19/11/2019
Với gần 8.800 ha hiện có, cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Những năm qua, nhờ việc chủ động thay đổi, lựa chọn cây giống phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, năng suất, chất lượng chè của Tuyên Quang đã ngày càng nâng lên.