Banner
16:25, 13/11/2019
Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, đây là một trong những giải pháp về thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhấn mạnh. Nhiệm vụ này cũng đang được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt trú trọng thực hiện.